[powr-media-gallery id=bd8b3822_1515675679332]

– การประชุมชี้แจ้งกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

-การประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ ITA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561